موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار کارگاه آموزشی شادکامی و مثبت نگری

وبینار کارگاه آموزشی شادکامی و مثبت نگری

وبینار کارگاه آموزشی شادکامی و مثبت نگری

ذخیره کردن
وبینار کارگاه آموزشی شادکامی و مثبت نگری
توضیحات وبینار

تولد هر کودك داراي نیازهاي ویژه، والدین و خانوادهها را با مشکلات جدیدي مواجه میسازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیررواندرمانی مثبتنگر به شیوه گروهی بر افزایش شادکامی مادران داراي کودکان با نیازهاي ویژه بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون- پسآزمون- 45 روز پیگیري با گروه کنترل بود. به این منظور، 20 مادر داراي کودکان با نیاز ویژه ساکن شهرستان مشهد انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند ( 10 نفر در هر گروه). گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (هر هفته یک جلسه به مدت 90 دقیقه) تحت رواندرمانی گروهی مثبتنگر قرار گرفت، در حالی که گروه کنترل مداخلهاي دریافت نکرد. براي جمعآوري دادهها ازاستفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که روان درمانی مثبتنگر به شیوه گروهی بر افزایش شادکامی (OHI) پرسشنامه شادکامی آکسفورد مادران موثر بوده است

کارگاه آموزشی شادکامی و مثبت نگری با رویکرد روانشناسی مثبت نگر و ایجاد زندگی شاد ویژه روانشناسان و عموم خانواده ها برگزار می گردد .

به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی حضور اعطا می گردد . 

فاطمه عسکری
فاطمه عسکری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

بروز و کاربردی بودن محتوا 4.3 از 5
ارزش محتوای وبینار نسبت به قیمت 4.7 از 5
تسلط و دانش مدرس وبینار 4.7 از 5
تجربه محور بودن محتوا 4.3 از 5
4.5 از 5 ( 3 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
جلسه اول
دوشنبه 7 مهر 1399
ساعت 14:00
ساعت 15:00
Host Cover
برگزارکننده: مرکز سلامت روان ققنوس