موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار وﺑﯿﻨﺎرﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ با محوریت درآﻣﺪزاﯾﯽ

وبینار وﺑﯿﻨﺎرﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ با محوریت درآﻣﺪزاﯾﯽ

وبینار وﺑﯿﻨﺎرﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ با محوریت درآﻣﺪزاﯾﯽ

ذخیره کردن
وبینار وﺑﯿﻨﺎرﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ با محوریت درآﻣﺪزاﯾﯽ
توضیحات وبینار

در نظر داریم وبیناری در زمینه ﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ با محوریت درآﻣﺪزاﯾﯽ برگزار کنیم در این کارگاه به تعریف گیاهان دارویی و انواع آن ، وضعیت جهانی گیاهان دارویی ، کشت و کار گیاهان دارویی در ایران و صنعت گیاهان دارویی پرداخته می شود

 • ﮐﻠﯿﺎت
  وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
  ﮐﺸﺖ ﮐﺎرﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در اﯾﺮان
  اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺎي روﯾﺸﯽ
  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
  زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ

 

 • ﮐﺸﺎورزي ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
  ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز (ﮐﻮد، اﻧﺪام ﺗﮑﺜﯿﺮي)
  اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ( ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرﮔﺮي)
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ی ﺗﻮﻟﯿﺪ

 

 • ﻓﺮآوري ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽمحصولات قابل عرضه‌ی گیاهان دارویی
  ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ
  ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

 

 • ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
  ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ و ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
  ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻓﻠﻪ B2C و ﻓﺮوش ﺻﻨﻌﺘﯽ B2B

 

 • ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ
  ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
  ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
  ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر
  ﮐﺸﺎورزي ﻗﺮاردادي

آموزشگاه گیاه دانه در زمینه آموزش دوره های شناخت ، کاربرد ، اسانس و عصاره گیری ، کشت گیاهان دارویی و فرمولاسیون محصولات آرایشی و بهداشتی گیاهی ، سلامت و طب سنتی با مدرک فنی و حرفه ای فعالیت می کند .

سرفصل‌های وبینار
 • ﮐﺸﺎورزي ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
 • ﻓﺮآوري ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽمحصولات قابل عرضه‌ی گیاهان دارویی
 • ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر
 • ﮐﺸﺎورزي ﻗﺮاردادي
مرادی
مرادی

دکتر

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
وﺑﯿﻨﺎرﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ با محوریت درآﻣﺪزاﯾﯽ
چهارشنبه 4 خرداد 1401
ساعت 16:00
ساعت 17:00
Host Cover
برگزارکننده: آموزشگاه فنی و حرفه ای گیاه دانه
adds-cart
adds-cart