موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار دوره جامع مدرسین

وبینار دوره جامع مدرسین

وبینار دوره جامع مدرسین

مدت وبینار:
ذخیره کردن
وبینار دوره جامع مدرسین
توضیحات وبینار

تربیت دوره مدرسین توانمند جهت تقویت بنیان خانواده و جامعه

آموزش مبانی آرامش به والدین جهت رشد و بالندگی فرزندان در زمینه تربیت فرزندان کارآفرین

شعار : مجموعه آموزشی دکتر همدانی فرزندان کارآفرین تربیت کنید نه پشت کنکوری ( لازمه این امر آموزش تکنیک های مهم خودشناسی والدین و پیدا کردن خود و مرحله بعد آموختن قوانین هوش مالی به فرزندان)

آموزش دوره های خودشناسی با تکنیک های بسیار مدرن و تاثیر گذار

آموزش دوره پاکسازی و آرامش آفلاین : با پشتیبانی یک ساله مدرس و در صورت نیاز 3سه نفراز دانشجویان موفق دوره های قبل تا حصول نتیجه شما از پشتیبانی مستمر دارند که این دوره آفلاین کامل بیاموزید

آموزش دوره انرژی های محیطی آفلاین : با پشتیبانی یکساله مدرس و...

آموزش دوره انرژی های درونی آفلاین ( شناخت الماس های درون) با پشتیبانی کامل یکساله مدرس...

آموزش مدیتیشن آفللاین ( بی ذهنی شناخت قدرت های درونی به صورت هدفمند) با پشتیبانی یکسا له مدرس ...

آموزش شناسایی تله ها و سایه ها آنلاین به صورت آنلاین ( کمک به رشد و توسعه روابط فردی) با پشتیبانی یک ساله...

و هشت آموزش دیگر که به جهت عدم الگوپذیری از ذکر هر یک از دوره های یک ماه بعدی معذوریم صرفا به اعضای ثبت نامی سرفصل های کامل آموزش های دوره اراِیه

می شود

در مسیر آموزش های خودشناسی و رشد فردی مدرسین تمام اصول صفر تا صد رشد و بالندگی شما تا حصول نتیجه مطلوب در زمینه ارتقای کسب و کار مورد علاقه شما بر

اساس جلسات مکرر کوچ توسط مجموعه آموزشی دکتر همدانی انجام شده و بعد از تعیین رسالت و شناسایی استعداد های فردی شما یکسال تا رسیدن شرایط مطلوب و مورد نظر

از شما پشتیبانی و حمایت های لازم به عمل خواهد آمد

تربیت دوره مدرسین توانمند جهت تقویت بنیان خانواده و جامعه

آموزش مبانی آرامش به والدین جهت رشد و بالندگی فرزندان در زمینه تربیت فرزندان کارآفرین

شعار : مجموعه آموزشی دکتر همدانی فرزندان کارآفرین تربیت کنید نه پشت کنکوری ( لازمه این امر آموزش تکنیک های مهم خودشناسی والدین و پیدا کردن خود و مرحله بعد آموختن قوانین هوش مالی به فرزندان)

آموزش دوره های خودشناسی با تکنیک های بسیار مدرن و تاثیر گذار

آموزش دوره پاکسازی و آرامش آفلاین : با پشتیبانی یک ساله مدرس و در صورت نیاز 3سه نفراز دانشجویان موفق دوره های قبل تا حصول نتیجه شما از پشتیبانی مستمر دارند که این دوره آفلاین کامل بیاموزید

آموزش دوره انرژی های محیطی آفلاین : با پشتیبانی یکساله مدرس و...

آموزش دوره انرژی های درونی آفلاین ( شناخت الماس های درون) با پشتیبانی کامل یکساله مدرس...

آموزش مدیتیشن آفللاین ( بی ذهنی شناخت قدرت های درونی به صورت هدفمند) با پشتیبانی یکسا له مدرس ...

آموزش شناسایی تله ها و سایه ها آنلاین به صورت آنلاین ( کمک به رشد و توسعه روابط فردی) با پشتیبانی یک ساله...

و هشت آموزش دیگر که به جهت عدم الگوپذیری از ذکر هر یک از دوره های یک ماه بعدی معذوریم صرفا به اعضای ثبت نامی سرفصل های کامل آموزش های دوره اراِیه

می شود

در مسیر آموزش های خودشناسی و رشد فردی مدرسین تمام اصول صفر تا صد رشد و بالندگی شما تا حصول نتیجه مطلوب در زمینه ارتقای کسب و کار مورد علاقه شما بر

اساس جلسات مکرر کوچ توسط مجموعه آموزشی دکتر همدانی انجام شده و بعد از تعیین رسالت و شناسایی استعداد های فردی شما یکسال تا رسیدن شرایط مطلوب و مورد نظر

از شما پشتیبانی و حمایت های لازم به عمل خواهد آمد

تربیت دوره مدرسین توانمند جهت تقویت بنیان خانواده و جامعه

آموزش مبانی آرامش به والدین جهت رشد و بالندگی فرزندان در زمینه تربیت فرزندان کارآفرین

شعار : مجموعه آموزشی دکتر همدانی فرزندان کارآفرین تربیت کنید نه پشت کنکوری ( لازمه این امر آموزش تکنیک های مهم خودشناسی والدین و پیدا کردن خود و مرحله بعد آموختن قوانین هوش مالی به فرزندان)

آموزش دوره های خودشناسی با تکنیک های بسیار مدرن و تاثیر گذار

آموزش دوره پاکسازی و آرامش آفلاین : با پشتیبانی یک ساله مدرس و در صورت نیاز 3سه نفراز دانشجویان موفق دوره های قبل تا حصول نتیجه شما از پشتیبانی مستمر دارند که این دوره آفلاین کامل بیاموزید

آموزش دوره انرژی های محیطی آفلاین : با پشتیبانی یکساله مدرس و...

آموزش دوره انرژی های درونی آفلاین ( شناخت الماس های درون) با پشتیبانی کامل یکساله مدرس...

آموزش مدیتیشن آفللاین ( بی ذهنی شناخت قدرت های درونی به صورت هدفمند) با پشتیبانی یکسا له مدرس ...

آموزش شناسایی تله ها و سایه ها آنلاین به صورت آنلاین ( کمک به رشد و توسعه روابط فردی) با پشتیبانی یک ساله...

و هشت آموزش دیگر که به جهت عدم الگوپذیری از ذکر هر یک از دوره های یک ماه بعدی معذوریم صرفا به اعضای ثبت نامی سرفصل های کامل آموزش های دوره اراِیه

می شود

در مسیر آموزش های خودشناسی و رشد فردی مدرسین تمام اصول صفر تا صد رشد و بالندگی شما تا حصول نتیجه مطلوب در زمینه ارتقای کسب و کار مورد علاقه شما بر

اساس جلسات مکرر کوچ توسط مجموعه آموزشی دکتر همدانی انجام شده و بعد از تعیین رسالت و شناسایی استعداد های فردی شما یکسال تا رسیدن شرایط مطلوب و مورد نظر

از شما پشتیبانی و حمایت های لازم به عمل خواهد آمد

تربیت دوره مدرسین توانمند جهت تقویت بنیان خانواده و جامعه

آموزش مبانی آرامش به والدین جهت رشد و بالندگی فرزندان در زمینه تربیت فرزندان کارآفرین

شعار : مجموعه آموزشی دکتر همدانی فرزندان کارآفرین تربیت کنید نه پشت کنکوری ( لازمه این امر آموزش تکنیک های مهم خودشناسی والدین و پیدا کردن خود و مرحله بعد آموختن قوانین هوش مالی به فرزندان)

آموزش دوره های خودشناسی با تکنیک های بسیار مدرن و تاثیر گذار

آموزش دوره پاکسازی و آرامش آفلاین : با پشتیبانی یک ساله مدرس و در صورت نیاز 3سه نفراز دانشجویان موفق دوره های قبل تا حصول نتیجه شما از پشتیبانی مستمر دارند که این دوره آفلاین کامل بیاموزید

آموزش دوره انرژی های محیطی آفلاین : با پشتیبانی یکساله مدرس و...

آموزش دوره انرژی های درونی آفلاین ( شناخت الماس های درون) با پشتیبانی کامل یکساله مدرس...

آموزش مدیتیشن آفللاین ( بی ذهنی شناخت قدرت های درونی به صورت هدفمند) با پشتیبانی یکسا له مدرس ...

آموزش شناسایی تله ها و سایه ها آنلاین به صورت آنلاین ( کمک به رشد و توسعه روابط فردی) با پشتیبانی یک ساله...

و هشت آموزش دیگر که به جهت عدم الگوپذیری از ذکر هر یک از دوره های یک ماه بعدی معذوریم صرفا به اعضای ثبت نامی سرفصل های کامل آموزش های دوره اراِیه

می شود

در مسیر آموزش های خودشناسی و رشد فردی مدرسین تمام اصول صفر تا صد رشد و بالندگی شما تا حصول نتیجه مطلوب در زمینه ارتقای کسب و کار مورد علاقه شما بر

اساس جلسات مکرر کوچ توسط مجموعه آموزشی دکتر همدانی انجام شده و بعد از تعیین رسالت و شناسایی استعداد های فردی شما یکسال تا رسیدن شرایط مطلوب و مورد نظر

از شما پشتیبانی و حمایت های لازم به عمل خواهد آمد

تربیت دوره مدرسین توانمند جهت تقویت بنیان خانواده و جامعه

آموزش مبانی آرامش به والدین جهت رشد و بالندگی فرزندان در زمینه تربیت فرزندان کارآفرین

شعار : مجموعه آموزشی دکتر همدانی فرزندان کارآفرین تربیت کنید نه پشت کنکوری ( لازمه این امر آموزش تکنیک های مهم خودشناسی والدین و پیدا کردن خود و مرحله بعد آموختن قوانین هوش مالی به فرزندان)

آموزش دوره های خودشناسی با تکنیک های بسیار مدرن و تاثیر گذار

آموزش دوره پاکسازی و آرامش آفلاین : با پشتیبانی یک ساله مدرس و در صورت نیاز 3سه نفراز دانشجویان موفق دوره های قبل تا حصول نتیجه شما از پشتیبانی مستمر دارند که این دوره آفلاین کامل بیاموزید

آموزش دوره انرژی های محیطی آفلاین : با پشتیبانی یکساله مدرس و...

آموزش دوره انرژی های درونی آفلاین ( شناخت الماس های درون) با پشتیبانی کامل یکساله مدرس...

آموزش مدیتیشن آفللاین ( بی ذهنی شناخت قدرت های درونی به صورت هدفمند) با پشتیبانی یکسا له مدرس ...

آموزش شناسایی تله ها و سایه ها آنلاین به صورت آنلاین ( کمک به رشد و توسعه روابط فردی) با پشتیبانی یک ساله...

و هشت آموزش دیگر که به جهت عدم الگوپذیری از ذکر هر یک از دوره های یک ماه بعدی معذوریم صرفا به اعضای ثبت نامی سرفصل های کامل آموزش های دوره اراِیه

می شود

در مسیر آموزش های خودشناسی و رشد فردی مدرسین تمام اصول صفر تا صد رشد و بالندگی شما تا حصول نتیجه مطلوب در زمینه ارتقای کسب و کار مورد علاقه شما بر

اساس جلسات مکرر کوچ توسط مجموعه آموزشی دکتر همدانی انجام شده و بعد از تعیین رسالت و شناسایی استعداد های فردی شما یکسال تا رسیدن شرایط مطلوب و مورد نظر

از شما پشتیبانی و حمایت های لازم به عمل خواهد آمد

تربیت دوره مدرسین توانمند جهت تقویت بنیان خانواده و جامعه

آموزش مبانی آرامش به والدین جهت رشد و بالندگی فرزندان در زمینه تربیت فرزندان کارآفرین

شعار : مجموعه آموزشی دکتر همدانی فرزندان کارآفرین تربیت کنید نه پشت کنکوری ( لازمه این امر آموزش تکنیک های مهم خودشناسی والدین و پیدا کردن خود و مرحله بعد آموختن قوانین هوش مالی به فرزندان)

آموزش دوره های خودشناسی با تکنیک های بسیار مدرن و تاثیر گذار

آموزش دوره پاکسازی و آرامش آفلاین : با پشتیبانی یک ساله مدرس و در صورت نیاز 3سه نفراز دانشجویان موفق دوره های قبل تا حصول نتیجه شما از پشتیبانی مستمر دارند که این دوره آفلاین کامل بیاموزید

آموزش دوره انرژی های محیطی آفلاین : با پشتیبانی یکساله مدرس و...

آموزش دوره انرژی های درونی آفلاین ( شناخت الماس های درون) با پشتیبانی کامل یکساله مدرس...

آموزش مدیتیشن آفللاین ( بی ذهنی شناخت قدرت های درونی به صورت هدفمند) با پشتیبانی یکسا له مدرس ...

آموزش شناسایی تله ها و سایه ها آنلاین به صورت آنلاین ( کمک به رشد و توسعه روابط فردی) با پشتیبانی یک ساله...

و هشت آموزش دیگر که به جهت عدم الگوپذیری از ذکر هر یک از دوره های یک ماه بعدی معذوریم صرفا به اعضای ثبت نامی سرفصل های کامل آموزش های دوره اراِیه

می شود

در مسیر آموزش های خودشناسی و رشد فردی مدرسین تمام اصول صفر تا صد رشد و بالندگی شما تا حصول نتیجه مطلوب در زمینه ارتقای کسب و کار مورد علاقه شما بر

اساس جلسات مکرر کوچ توسط مجموعه آموزشی دکتر همدانی انجام شده و بعد از تعیین رسالت و شناسایی استعداد های فردی شما یکسال تا رسیدن شرایط مطلوب و مورد نظر

از شما پشتیبانی و حمایت های لازم به عمل خواهد آمد

تربیت دوره مدرسین توانمند جهت تقویت بنیان خانواده و جامعه

آموزش مبانی آرامش به والدین جهت رشد و بالندگی فرزندان در زمینه تربیت فرزندان کارآفرین

شعار : مجموعه آموزشی دکتر همدانی فرزندان کارآفرین تربیت کنید نه پشت کنکوری ( لازمه این امر آموزش تکنیک های مهم خودشناسی والدین و پیدا کردن خود و مرحله بعد آموختن قوانین هوش مالی به فرزندان)

آموزش دوره های خودشناسی با تکنیک های بسیار مدرن و تاثیر گذار

آموزش دوره پاکسازی و آرامش آفلاین : با پشتیبانی یک ساله مدرس و در صورت نیاز 3سه نفراز دانشجویان موفق دوره های قبل تا حصول نتیجه شما از پشتیبانی مستمر دارند که این دوره آفلاین کامل بیاموزید

آموزش دوره انرژی های محیطی آفلاین : با پشتیبانی یکساله مدرس و...

آموزش دوره انرژی های درونی آفلاین ( شناخت الماس های درون) با پشتیبانی کامل یکساله مدرس...

آموزش مدیتیشن آفللاین ( بی ذهنی شناخت قدرت های درونی به صورت هدفمند) با پشتیبانی یکسا له مدرس ...

آموزش شناسایی تله ها و سایه ها آنلاین به صورت آنلاین ( کمک به رشد و توسعه روابط فردی) با پشتیبانی یک ساله...

و هشت آموزش دیگر که به جهت عدم الگوپذیری از ذکر هر یک از دوره های یک ماه بعدی معذوریم صرفا به اعضای ثبت نامی سرفصل های کامل آموزش های دوره اراِیه

می شود

در مسیر آموزش های خودشناسی و رشد فردی مدرسین تمام اصول صفر تا صد رشد و بالندگی شما تا حصول نتیجه مطلوب در زمینه ارتقای کسب و کار مورد علاقه شما بر

اساس جلسات مکرر کوچ توسط مجموعه آموزشی دکتر همدانی انجام شده و بعد از تعیین رسالت و شناسایی استعداد های فردی شما یکسال تا رسیدن شرایط مطلوب و مورد نظر

از شما پشتیبانی و حمایت های لازم به عمل خواهد آمد

تربیت دوره مدرسین توانمند جهت تقویت بنیان خانواده و جامعه

آموزش مبانی آرامش به والدین جهت رشد و بالندگی فرزندان در زمینه تربیت فرزندان کارآفرین

شعار : مجموعه آموزشی دکتر همدانی فرزندان کارآفرین تربیت کنید نه پشت کنکوری ( لازمه این امر آموزش تکنیک های مهم خودشناسی والدین و پیدا کردن خود و مرحله بعد آموختن قوانین هوش مالی به فرزندان)

آموزش دوره های خودشناسی با تکنیک های بسیار مدرن و تاثیر گذار

آموزش دوره پاکسازی و آرامش آفلاین : با پشتیبانی یک ساله مدرس و در صورت نیاز 3سه نفراز دانشجویان موفق دوره های قبل تا حصول نتیجه شما از پشتیبانی مستمر دارند که این دوره آفلاین کامل بیاموزید

آموزش دوره انرژی های محیطی آفلاین : با پشتیبانی یکساله مدرس و...

آموزش دوره انرژی های درونی آفلاین ( شناخت الماس های درون) با پشتیبانی کامل یکساله مدرس...

آموزش مدیتیشن آفللاین ( بی ذهنی شناخت قدرت های درونی به صورت هدفمند) با پشتیبانی یکسا له مدرس ...

آموزش شناسایی تله ها و سایه ها آنلاین به صورت آنلاین ( کمک به رشد و توسعه روابط فردی) با پشتیبانی یک ساله...

و هشت آموزش دیگر که به جهت عدم الگوپذیری از ذکر هر یک از دوره های یک ماه بعدی معذوریم صرفا به اعضای ثبت نامی سرفصل های کامل آموزش های دوره اراِیه

می شود

در مسیر آموزش های خودشناسی و رشد فردی مدرسین تمام اصول صفر تا صد رشد و بالندگی شما تا حصول نتیجه مطلوب در زمینه ارتقای کسب و کار مورد علاقه شما بر

اساس جلسات مکرر کوچ توسط مجموعه آموزشی دکتر همدانی انجام شده و بعد از تعیین رسالت و شناسایی استعداد های فردی شما یکسال تا رسیدن شرایط مطلوب و مورد نظر

از شما پشتیبانی و حمایت های لازم به عمل خواهد آمد

تربیت دوره مدرسین توانمند جهت تقویت بنیان خانواده و جامعه

آموزش مبانی آرامش به والدین جهت رشد و بالندگی فرزندان در زمینه تربیت فرزندان کارآفرین

شعار : مجموعه آموزشی دکتر همدانی فرزندان کارآفرین تربیت کنید نه پشت کنکوری ( لازمه این امر آموزش تکنیک های مهم خودشناسی والدین و پیدا کردن خود و مرحله بعد آموختن قوانین هوش مالی به فرزندان)

آموزش دوره های خودشناسی با تکنیک های بسیار مدرن و تاثیر گذار

آموزش دوره پاکسازی و آرامش آفلاین : با پشتیبانی یک ساله مدرس و در صورت نیاز 3سه نفراز دانشجویان موفق دوره های قبل تا حصول نتیجه شما از پشتیبانی مستمر دارند که این دوره آفلاین کامل بیاموزید

آموزش دوره انرژی های محیطی آفلاین : با پشتیبانی یکساله مدرس و...

آموزش دوره انرژی های درونی آفلاین ( شناخت الماس های درون) با پشتیبانی کامل یکساله مدرس...

آموزش مدیتیشن آفللاین ( بی ذهنی شناخت قدرت های درونی به صورت هدفمند) با پشتیبانی یکسا له مدرس ...

آموزش شناسایی تله ها و سایه ها آنلاین به صورت آنلاین ( کمک به رشد و توسعه روابط فردی) با پشتیبانی یک ساله...

و هشت آموزش دیگر که به جهت عدم الگوپذیری از ذکر هر یک از دوره های یک ماه بعدی معذوریم صرفا به اعضای ثبت نامی سرفصل های کامل آموزش های دوره اراِیه

می شود

در مسیر آموزش های خودشناسی و رشد فردی مدرسین تمام اصول صفر تا صد رشد و بالندگی شما تا حصول نتیجه مطلوب در زمینه ارتقای کسب و کار مورد علاقه شما بر

اساس جلسات مکرر کوچ توسط مجموعه آموزشی دکتر همدانی انجام شده و بعد از تعیین رسالت و شناسایی استعداد های فردی شما یکسال تا رسیدن شرایط مطلوب و مورد نظر

از شما پشتیبانی و حمایت های لازم به عمل خواهد آمد

تربیت دوره مدرسین توانمند جهت تقویت بنیان خانواده و جامعه

آموزش مبانی آرامش به والدین جهت رشد و بالندگی فرزندان در زمینه تربیت فرزندان کارآفرین

شعار : مجموعه آموزشی دکتر همدانی فرزندان کارآفرین تربیت کنید نه پشت کنکوری ( لازمه این امر آموزش تکنیک های مهم خودشناسی والدین و پیدا کردن خود و مرحله بعد آموختن قوانین هوش مالی به فرزندان)

آموزش دوره های خودشناسی با تکنیک های بسیار مدرن و تاثیر گذار

آموزش دوره پاکسازی و آرامش آفلاین : با پشتیبانی یک ساله مدرس و در صورت نیاز 3سه نفراز دانشجویان موفق دوره های قبل تا حصول نتیجه شما از پشتیبانی مستمر دارند که این دوره آفلاین کامل بیاموزید

آموزش دوره انرژی های محیطی آفلاین : با پشتیبانی یکساله مدرس و...

آموزش دوره انرژی های درونی آفلاین ( شناخت الماس های درون) با پشتیبانی کامل یکساله مدرس...

آموزش مدیتیشن آفللاین ( بی ذهنی شناخت قدرت های درونی به صورت هدفمند) با پشتیبانی یکسا له مدرس ...

آموزش شناسایی تله ها و سایه ها آنلاین به صورت آنلاین ( کمک به رشد و توسعه روابط فردی) با پشتیبانی یک ساله...

و هشت آموزش دیگر که به جهت عدم الگوپذیری از ذکر هر یک از دوره های یک ماه بعدی معذوریم صرفا به اعضای ثبت نامی سرفصل های کامل آموزش های دوره اراِیه

می شود

در مسیر آموزش های خودشناسی و رشد فردی مدرسین تمام اصول صفر تا صد رشد و بالندگی شما تا حصول نتیجه مطلوب در زمینه ارتقای کسب و کار مورد علاقه شما بر

اساس جلسات مکرر کوچ توسط مجموعه آموزشی دکتر همدانی انجام شده و بعد از تعیین رسالت و شناسایی استعداد های فردی شما یکسال تا رسیدن شرایط مطلوب و مورد نظر

از شما پشتیبانی و حمایت های لازم به عمل خواهد آمد

دکتر مریم همدانی
دکتر مریم همدانی

تربیت مدرسی

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
دوره جامع تربیت مدرس
چهارشنبه 9 شهریور 1401
ساعت 20:20
ساعت 22:22
Host Cover
برگزارکننده: مریم همدانی
adds-cart