موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار مدیریت سیستم های خرید خارجی و انبارداری

وبینار مدیریت سیستم های خرید خارجی و انبارداری

وبینار مدیریت سیستم های خرید خارجی و انبارداری

مدت وبینار:
ذخیره کردن
وبینار مدیریت سیستم های خرید خارجی و انبارداری
توضیحات وبینار

آشنایی با روند خرید در مدیریت بازرگانی (خرید خارجی و داخلی) 

آشنایی با اینکوترمز

آشنایی با انواع گشایش اعتبار و خرید های بدون انتقال ارز

آشنایی با سیستم انبارداری کالا 

مخاطبین

مدیران، روسا و مسئولین خرید خارجی و داخلی و لجستیک

خانم مهندس افسر تدین خواه
خانم مهندس افسر تدین خواه

مدرس و مشاور

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
یک جلسه
30 مرداد 1399
ساعت 10:00
ساعت 12:00
Host Cover
برگزارکننده: انجمن مدیریت کسب و کار ایران
گزارش دادن