موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده

وبینار حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده

وبینار حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده

مدت وبینار:
ذخیره کردن
وبینار حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده
توضیحات وبینار

نخستین نشست از سلسله نشستهای حکمرانی اجتماعی از طریق کلاندادهها با محوریت بحث فاصله دولت-ملت در حوزه حکمرانی اجتماعی برگزار گردید، که در آن به اهمیت ارتباط دولتها با مردم و در حقیقت مشارکت دادن مردم در حکمرانی تاکید گردید. نشست دوم با هدف پرداختن به اشکال جدیدی که میتوان برای علم و حکمرانی اجتماعی در سایهی ظهور کلان دادهها متصور بود، برگزار خواهد گردید.
امر مسلم در عصر کنونی همهگیری و حضور دادهها در همه جا میباشد. امروزه بخاطر ظهور ابزارهای دیجیتال و نقش آنها در فعالیتهای یومیه، اغلب این فعالیتها ردپاهای دیجیتال از خود بر جا میگذارند. در یک معنا، حکمرانی در عصر فضای مجازی به مدیریت حجم عظیم دادهها اشاره دارد. استفاده از کلاندادهها در فرآیند تصمیمگیری ابزار تحلیلی بسیار متفاوتی را به همراه آورده است، اگرچه موجب چالشهایی نیز میشود. به طور کلی حکمرانی و قانونگذاری همواره مبتنی بر نوعی اندازهگیری پدیدههای (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...) بودهاند، به همین دلیل نخستین اصل قانونگذاری دسترسی به دادهها است. در قانونگذاری کلاسیک دسترسی به دادهها از طریق آمار و ابزارهای تحلیلی آماری فراهم میآید، اما ظهور کلاندادهها تغییرات بنیادینی در تلقی ما از آمار فراهم میآورد. به طور کلی میتوان گفت که کلاندادهها با آمار تفاوتهای کمّی و کیفی زیادی دارند و درست همین تفاوتها است که موجب تغییر در پارادایمهای قانونگذاری شده است. اگر قانونگذاری کلاسیک مدرن مبتنی بر مفهوم «آمار» باشد، قانونگذاری در شرایطی که با سیل دادهها مواجهیم مبتنی بر مفهوم «کلانداده» خواهد بود. در این چارچوب تفاوت بین آمار و کلاندادهها اهمیت بسیار زیادی دارد و توجه به این تفاوت الگوهای قانونگذاری را دستخوش تغییرات عظیمی خواهد کرد. آمار کلاسیک انقلابی در اندازهگیری پدیدههای محسوب میشد و به نوع خود به انقلاب در حوزهی قانونگذاری نیز انجامید. توسل سیاستمداران در ابتدای دوره مدرن به متخصصان علم آمار در همین چارچوب معنادار بوده است. در شرایط کنونی و با ظهور کلاندادهها، با انقلاب دیگری در اندازهگیری مواجهیم و طبیعی است که این انقلاب در اندازهگیری به حوزه قانونگذاری نیز تسری خواهد یافت و شاهد انقلاب دیگری در آن خواهیم بود. چالشهای اجتماعی کنونی نیازمند فهم دینامیک و پیوستار اجتماعی هستند و کلاندادهها ابزار مناسبی برای فهم دینامیک اجتماعی فراهم میآورد. از اینرو نشست حاضر با تاکید بر محورهای یاد شده فوق، با حضور متخصص حوزه کلان داده و پژوهشگر پژوهشگاه فضای مجازی، جناب آقای یحیی شعبانی برگزار خواهد گردید.

سرفصل‌های وبینار

اشکال جدید علم و حکمرانی اجتماعی با ظهور کلان داده ها

حامیان
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی
یحیی شعبانی
یحیی شعبانی

دانشجو دکتری فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشگر پژوهشگاه فضای مجازی

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
یک
شنبه 15 آبان 1400
ساعت 16:00
ساعت 18:00
Host Cover
برگزارکننده: شرکت دیتاک
adds-cart