موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار ششمین دوره جامع قراردادنویسی (آنلاین)

وبینار ششمین دوره جامع قراردادنویسی (آنلاین)

وبینار ششمین دوره جامع قراردادنویسی (آنلاین)

شروع وبینار:   11 آبان 99 - ساعت 16:00
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار ششمین دوره جامع قراردادنویسی (آنلاین)
بلیت‌های وبینار
فیلم قابل دانلود
تومان
بلیت دانشجویان (قابلیت مشاهده ی فیلم وبینار تا 30 روز)
فعال از 1 مهر تا 30 آبان ― ( ویدئو ندارد )
ندارد
بلیت غیردانشجویان (قابلیت مشاهده ی فیلم وبینار تا 30 روز)
فعال از 1 مهر تا 30 آبان ― ( ویدئو ندارد )
ندارد
توضیحات وبینار

یکی از مشکلات تجار، کسبه ، مراکز تجاری، شرکتها و موسسات، نحوه معامله و مکتوب نمودن تعهدات و اختیارات خود در متن قرارداد با طرف معامله است. بسیاری از آنان دانستن امور فنی و اجرایی هر صنعت و کسب و کار را برای معامله و نگارش قرارداد کافی فیمابین می دانند. در حالیکه این اشتباه سبب بروز مشکلات بزرگی را برای آنان گردیده است. این مشکل زمانی بغرنج خواهد بود که در تنظیم قرارداد از یک مشاور حقوقی نیز استفاده نموده ولی در عمل به مشکلاتی مواجه شده باشند. با لحاظ اینکه علم دانشگاهی و یا حتی در اخیارداشتن پروانه وکالت به هیچ وجه شرط کافی برای نگارش قرارداد نیست، لذا گذراندن دوره های عملی و کاربردی در زمینه قراردادنویسی و آشنایی با روش قراردادنویسی بسیار ضروری و اساسی خواهد بود. متاسفانه قراردادنویسی محصور بین دو قشر است که کفایت داشتن قرارداد کامل و حرفه ای را نمی نماید. یکی متخصصین فنی و دیگری حقوقدانان و وکلا. این مشکل در نگارش قراردادهای انگلیسی ریشه دارتر بوده و عدم تسلط بر زبان انگلیسی قراردادنویسی بر مشکلات قبلی می افزاید. با توجه به مراتب فوق الذکر،  بدیهی است که لازم است با امور قراردادنویسی؛ آنگونه که مورد نیاز تجار و کسبه می باشد؛ آشنایی یافت و صفر تا صد قرارداد را حسب نیاز صنایع مختلف نوشت ؛ نه صرفا بر حسب دانسته های حاصل از علوم دانشگاهی. ما معتقدیم این قابلیت را داریم که شما عزیزان را از این چالش رها ساخته و شما را با شیوه قراردادنویسی تخصصی و حرفه ای آشنا کنیم.

نیاز به آموزشهای کاربردی و تقاضاهای مخاطبان محترم حقوق خوان استراتژیست و شرکت کنندگان گرامی برنامه های مختلف، بویژه دانشجویان و وکلای عزیز، ما را بر آن داشت تا کارگاهی را با عنوان «اصول قراردادنویسی» برنامه ریزی و اجرا کنیم. از بین اساتید مکرم، گزینه های مختلفی برای ارائه سمینار در نظر داشتیم که استاد احمد متولی بخاطر تخصص و سابقه بیش از یک دهه مدیریت حقوقی و قراردادها در شرکت ها و موسسات در حوزه صنایع نفتی، بانکی، بیمه، تجارت و معدن را انتخاب کردیم/

در این کارگاه استاد احمد متولی شما را با چارچوب و اصول قراردادنویسی آشنا میکنند، . اگر میخواهید از فرمتهای خام قراردادی و جستجوی طولانی در اینترنت جهت یافتن فرمت مناسب قراردادی خودتان رهایی یابید بی درنگ در کارگاه ما ثبت نام نمایید.

LIGHT01

سرفصل‌های وبینار

کارگاه قراردادنویسی مقدماتی ۱

بخش اول - مقدمات قرارداد نویسی

کلمات مرتبط با قرارداد

تعهد چیست و چارچوب تعهدنویسی شامل چه اجزایی است؟

چگونه عنوان قرارداد انتخاب کنیم

مقدمات قراردادی چیست

بخش دوم- نگارش مشخصات طرفین معامله

احراز طرفین معامله و نگارش مشخصات

نام شرکت -شماره ثبتی-شناسه ملی-کد اقتصادی

نمایندگی-امضای مجاز-اسناد تعهدآور

اعتبار سمت مدیران

امضا به نمایندگی

بخش سوم-نگارش موضوع قرارداد

اصول حاکم بر موضوع قرارداد و چرخه مطلوب موضوع

آثار عدم قطعیت موضوع

افزایش یا کاهش موضوع قرارداد-تغییر مقادیر کار

بخش چهارم-نگارش مدت قرارداد

اصل تحدید زمان قرارداد

وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب

انواع مدت زمان قرارداد

انواع تاریخها در قرارداد

تاثیر اعتبار زمانی قرارداد بر اعتبار مفاد قراردادی

عوامل موثر بر مدت قرارداد

بخش پنجم-نگارش مبلغ قرارداد

انواع عناوین مبلغ قرارداد

اصول حاکم بر مبلغ قرارداد

انواع مدل قیمتگذاری

روش پرداخت

اصول حاکم بر پیش پرداخت

آشنایی با آیین نامه معاملات

LIGHT01

کارگاه قراردادنویسی مقدماتی ۲

بخش ششم-نگارش تعهدات و الزامات قراردادی

انواع نگارش تعهد قطعی

انواع نگارش تعهد مشروط و استثناء

انواع نگارش تعهد غیر قطعی

بخش هفتم-تضمین، دوره تضمین و خدمات پس از فروش

تضامین (تضمین انجام تعهدات، تضمین حسن اجرای کار، تضمین پیش پرداخت، تضمین شرکت در مناقصه (تضمین فرایند اجرای کار)

دوره تضمین چیست

اصول حاکم بر دوره تضمین

خدمات پس از فروش

بخش هشتم-غرامات، جرایم و خسارات

انواع عناوین کلی خسارات

انواع خسارات قراردادی

خسارت عدم انجام تعهد/وجه التزام

خسارت تاخیر در انجام تعهد

خسارت تاخیر در تادیه

بخش نهم- فسخ و خاتمه

قواعد حاکم بر فسخ

فسخ با علت و بدون علت

دلایل فسخ

آثار فسخ

بخش دهم- سایر مواد

تعلیق

فورس ماژور

عدم واگذاری به غیر

حل اختلاف و داوری

محرمانگی

حفظ حقوق مادی و معنوی

LIGHT01

کارگاه قراردادنویسی 3 (تکمیلی)

بخش دوازدهم-مسوولیت نویسی

فرق مسوولیت و تعهد

محدوده مسوولیت

انواع مسوولیت

جمع مسوولیت ها

انواع مسوولیت های قراردادی

نتایج مسوولیت

مبنای مسوولیت

تقصیر

فرض تقصیر

مسوولیت محض

مسوولیت مطلق

عدم مسوولیت

بیمه و مسوولیت قراردادی

انواع محدود کردن مسوولیت

انواع خاتمه مسوولیت

مسوولیت تضامنی

بخش سیزدهم-عدم واگذاری به غیر

انواع واگذاری به غیر

مسوولیت در واگذاری به غیر

اسباب اجازه

انواع انتقال در حقوق خارجی

بخش چهاردهم-دوره تضمین و خدمات پس از فروش

دوره تضمین چیست

فرق گارانتی و وارانتی

اصول هفتگانه حاکم بر دوره تضمین

خدمات پس از فروش

دوره تضمین در کارها

انواع شروع در دوره تضمین

انواع منشا مسوولیت در دوره تضمین

بخش پانزدهم- محرمانگی

محرمانگی در قوانین

انواع مدل شکلی تعهد محرمانگی

بیان تعهد محرمانگی

تعریف اقلام محرمانه

شروط حاکم بر محرمانگی

اقدامات حافظ محرمانگی

حدود دسترسی و افشاء

ضمانت اجرا

استثنائات محرمانگی

اعتبار شرط محرمانگی

بخش شانزدهم- حفظ حقوق معنوی

تعریف حقوق معنوی

محدوده حقوق معنوی

انواع نگارش حقوق معنوی

بخش هفدهم-تعلیق

تعلیق قرارداد و عقد معلق

انواع تعلیق

اسباب تعلیق

تعلیق در قراردادهای خرید و فروش

شرایط تعلیق اختیاری

آثار تعلیق

بخش هجدهم-بیمه

ارکان عقد بیمه

قوانین مربوط به بیمه

انواع بیمه

اصول هفتگانه حاکم بر بیمه

فرانشیز

حق جانشینی

بیمه مضاعف

بخش نوزدهم-عدم اسقاط حق

انواع حقوق قانونی و قراردادی

تفسیر اعمال یا عدم اعمال حق

جلوگیری از تفسیر ضمنی و تلویحی

بخش بیستم-تفکیک پذیری

نامعتبر شدن مفاد قراردادی

ناممکن شدن اجرای تعهدات قراردادی

بخش بیست و یکم-اسناد قراردادی و اولویت ها

شمولیت اسناد قراردادی

اولویت شرایط عمومی و خصوصی در قراردادها

بخش بیست و دوم-تمامیت قرارداد

بخش بیست و سوم-قانون حاکم

تعیین قانون حاکم در اختلاف

تعیین قانونی حاکم بر قواعد حل تعارض

بخش بیست و چهارم-تعهدنامه ها

تعهدنامه منع مداخله

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

تعهدنامه عدم واسطه و ارتشاء

بخش بیست و پنجم-الزامات قانونی

بخش بیست و ششم-آشنایی با انواع قراردادها

قراردادهای تک عاملی-دوعاملی-سه عاملی و چهار عاملی

قراردادهای سرجمع

قراردادهای حجمی

بخش بیست و ششم-آشنایی با برخی عناوین قراردادی

EPC

BOT

Buy-Back

PPP

Consortium

Joint Venture

IPC

بخش بیست و هفتم-آشنایی با آیین نامه معاملات شرکت ها

LIGHT01

مخاطبین

دانشجویان و فارغ التحصیلان (کارشناسی، ارشد و دکتری)، کارآموزان وکالت، وکلا، اساتید دانشگاه

حتی اگر حقوق نمیخوانید، اما در در کارها و معاملاتتان با قرارداد سر و کار دارید این کارگاه میتواند برای شما مفید باشد.

سوالات متداول

اگر نتوانم در زمان کارگاه آنلاین شوم چه اتفاقی می افتد؟ آیا امکان تماشای ویدیوی وبینار وجود دارد؟

بله. فیلم هر جلسه تا 30 روز بعد در حساب شما فعال است و قابل مشاهده (بدون دانلود) است. بعد از 30 روز دسترسی به فایل غیرفعال می شود و به هیچ وجه دسترسی مجدد امکان پذیر نمی باشد.

آیا در صورت انصراف از کارگاه وجه عودت داده می شود؟

بله. دانشپذیر می تواند حداكثر تا 72 ساعت قبل از شروع کارگاه آموزشی نسبت به درخواست انصراف اقدام کند؛ در غير اين صورت انصراف به هيچ عنوان پذيرفته نيست و هيچ مبلغي مسترد نمی شود. بازپرداخت وجه ناشی از انصراف حداکثر ظرف مدت 10 روز بعد از اتمام دوره انجام میپذيرد. انصراف تنها با ارسال ایمیل به hoghoughkhaan@gmail.com و با در نظر گرفتن تاریخ ارسال ایمیل (تا 72 ساعت قبل) مورد پذیرش می باشد. عدم حضور دانشپذیر در کلاس ها بدون ارایه درخواست انصراف، به هر دلیلی به منزله انصراف وی از شرکت در کارگاه آموزشی تلقی نمی گردد. مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت این بند به عهده دانشپذیر است. انصراف بعد از شروع دوره، به هیچ وجه امكان‌پذير نيست. پس از ثبت‌نام امكان انتقال به کارگاه (هاي) بعد وجود ندارد.

آیا مدرک به تمام شرکت کنندگان داده می شود؟

در صورت غیبت در بیش از یک چهارم از طول دوره، به شرکت کنندگان گواهی اعطا نخواهد شد. بدیهی است مبلغ ثبت نام در این صورت قابل استرداد نخواهد بود. در دوره هاي مجازی کلیه ورود و خروج افراد و زمان حضور در کلاس ها و همچنین مدت زمان صرف شده برای مشاهده فیلم بازپخش کلاس ها توسط تیم IT مجموعه در اختیار کارشناسان مجموعه قرار می گیرد. در نتيجه گواهينامه دانشپذيران کلاس های مجازی يک ماه بعد از برگزاری کارگاه پس از بررسی میزان حضور آنها توسط کارشناسان صادر خواهد شد.

احمد متولی
احمد متولی

با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه ی قراردادهای داخلی و بین المللی

جلسات وبینار زمان برگزاری
قراردادنویسی یک (جلسه 1 و 2)
11 آبان 1399
ساعت 16:00
ساعت 20:00
قراردادنویسی یک (جلسه 3 و 4)
12 آبان 1399
ساعت 16:00
ساعت 20:00
قراردادنویسی دو (جلسه 5 و 6)
18 آبان 1399
ساعت 16:00
ساعت 20:00
نمایش همه جلسات
مجموعه حقوق خوان استراتژیست
مجموعه حقوق خوان استراتژیست مجموعه حقوق خوان توسط تیمی از دانشجویان و فارغ التحصیلان ارشد و دکتری دانشگاه تهران شکل گرفته و ماموریش، کمک به تعالی جامعه ی حقوقی ایران است. این مجم ...
کانون قراردادنویسان ایران
کانون قراردادنویسان ایران کانون قراردادنویسان ایران مرکز تخصصی تهیه، تنظیم، نگارش قرارداد، داوری تخصصی اختلافات قراردادی و آموزش قراردادنویسی دارای تجربه قریب به دو دهه نگارش ق ...
گزارش دادن
 انتخاب بلیت