موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار خلق سبک شخصی در آثار مکتوب

وبینار خلق سبک شخصی در آثار مکتوب

وبینار خلق سبک شخصی در آثار مکتوب

ذخیره کردن
وبینار خلق سبک شخصی در آثار مکتوب
توضیحات وبینار

لینک گروه وبینار در واتس‌آپ

کُدگذاری و کاربردهای آن:

 • غربال گری متن
 • الک کردن محتوا
 • استخراج کلمات کلیدی
 • تحلیل و تقطیر
 • دسته بندی و طبقه بندی
 • انواع کُدهای متن: زنده، تفسیری، مفهومی، مضمونی، موضوعی و ...
 • جا و جهت کُدها در متن و محتوا
 • ماهیت خبری و هنری متن
 • تسلسل و توالی منطقی و زیباشناختی ایده ها
 • کاربرد کُدگذاری در متون خبری و داستانی
 • کاربرد کُدگذاری در کتاب درسی و آموزشی
 • کاربرد کُدگذای در کتاب های داستانی
 • کاربرد کُدگذاری در تولید محتوا

در وبینار مذکور به این پرسش ها، پاسخ می گوییم:

 • کُدگذاری چیست؟
 • چرا یک متن، روایت و گزارش را کُدگذاری می کنیم؟
 • کُدگذاری روایت و گزارش چه تفاوتی با هم دارد؟
 • چگونه در کمترین زمان کُدهای مهم متن را بازیابی کنیم؟
 • چگونه در متن برای مخاطب کُد بگذاریم؟
 • تفاوت کُدهای اصلی و فرعی کدام است؟
 • اگر کُدهای یک متن گسسته و گسیخته باشد، چگونه مفهوم اصلی آن را به دست آوریم؟
 • کُد زنده و تفسیری چه تفاوتی با هم دارد؟
 • آیا هر متنی کُد مفهومی، مضمونی و موضوعی دارد؟
 • کُد جنینی چیست و کاربردش کدام است؟
 • آیا برای تحلیل متن باید کُدگذاری باز، محوری و گزینشی را به ترتیب دنبال کرد؟
 • آیا شناخت نوع جمله به کشف کُد متن کمک می کند؟

سبک شناسی

 • چیستی سبک شناسی
 • چرایی خلق سبک
 • چگونگی تحلیل سبکی
 • تعاریف مختلف از سبک
 • قلمروهای سبکی
 • مکاتب مختلف سبک شناسی
 • خلق سبک شخصی
 • ضرورت شناخت سبک شخصی

معرفی انواع بندنوشت یا پاراگراف:

 • بند مستقیم
 • بند پیوندی
 • بند تعلیقی
 • بند استنتاجی
 • بند استقرائی
 • بند دوپاره
 • بند شناور

معرفی انواع سبک:

 • سبک توصیفی
 • سبک تمثیلی
 • سبک توضیحی
 • سبک تشریحی
 • سبک سببی
 • سبک مقایسه ای
 • سبک جدلی
 • سبک اطلاع دهنده
 • سبک خبری
 • سبک داستانی
 • سبک ترکیبی

در این وبینار به پرسش های زیر پاسخ می گوییم:

 • سبک چیست؟
 • انواع بندنوشت های سبکی کدام است؟
 • آسان ترین و سخت ترین نوع سبک کدام است؟
 • آیا هر متنی دارای سبک است؟
 • قلمرو زبانی، فکری و ادبی سبک چه تفاوتی با هم دارد؟
 • انواع جمله در زبان فارسی کدام است؟
 • نوع جمله چه تأثیر در نوع سبک دارد؟
 • چگونه می توان سبک شخصی خلق کرد؟
 • رابطۀ قلمرو سبکی و سبک شخصی چیست؟
 • سبک آسان و سبک سخت چگونه پدید می آید؟
 • چگونه می توان نوشتۀ خود را تحلیل سبکی کرد؟
 • چه رابطه ای میان کُدگذاری و سبک شناسی وجود دارد؟
 • مکاتب سبک شناسی کدامند و چه تفاوتی با هم دارند؟
 • نتایج و فواید شناخت سبک چیست؟
 • آیا روایت و توصیف دو عنصر مهم سبک داستانی است؟

دورۀ تکمیلی وبینار:

مراحل و مهارت های کُدگذاری

 • کُدگذاری باز
 • کُدگذاری محوری
 • کُدگذاری گزینشی
 • ویژگی های کُدگذاری
 • مهارت های کُدگذاری

انواع جمله در زبان فارسی

 • به لحاظ شیوۀ بیان
 • از نظر تعداد پیام
 • بر اساس آرایش واژگانی
 • از نظر نقش معنایی
 • بر اساس حذف فعل
 • به لحاظ گستردگی
 • بر اساس نوع فعل

قلمروهای سبکی

 • قلمرو زبانی
 • قلمرو فکری
 • قلمرو ادبی

مکاتب سبک شناسی

 • سبک شناسی ساختاری
 • سبک شناسی نقش گرا
 • سبک شناسی تکوینی
 • سبک شناسی سنتی
 • سبک شناسی صورتگرا
 • سبک شناسی بیانی
 • سبک شناسی زبانشناختی
 • سبک شناسی ادبی
 • سبک شناسی رایانشی
 • سبک شناسی داستانی
 • ...

ارتباط سبک و سناریو

 • سناریوی خطی
 • سناریوی سینوسی
 • سناریوی حلزونی
 • سناریوی شاخه ای
 • سناریوی رودخانه ای
 • سناریوی انفجاری

انواع توصیف

 • توصیف ساده
 • توصیف ادبی
 • توصیف بیانی
 • توصیف بازنمودی
 • توصیف ادبی
 • توصیف عینی
 • توصیف انتزاعی
 • توصیف تمثیلی
 • توصیف تمثیلی
 • توصیف کلاژ
 • توصیف تقابلی
 • توصیف مستقیم
 • توصیف غیرمستقیم
 • توصیف فهرست وار

کارگاه عملی:

 • کُدگذاری و سبک شناسی نوشته های مخاطبان
 • کُدگذاری و سبک شناسی متون پیشنهادی

 

 

مخاطبین

نویسندگان
معلمان
مولفان
روزنامه نگاران
استادان دانشگاه

Teacher Avatar
دکتر محمد فقیری نویسنده و عضو هیئت‌ علمی دانشگاه فرهنگیان
Teacher Avatar
شاهین کلانتری نویسنده و استراتژیست محتوا

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

بروز و کاربردی بودن محتوا 5 از 5
ارزش محتوای وبینار نسبت به قیمت 5 از 5
تسلط و دانش مدرس وبینار 5 از 5
تجربه محور بودن محتوا 3 از 5
4.5 از 5 ( 2 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
وبینار خلق سبک شخصی در تولید محتوا
24 مهر 1399
ساعت 16:00
ساعت 19:00
Host Cover
برگزارکننده: مدرسه نویسندگی
گزارش دادن