در حوزه ی شبکه هم شغل های پر درآمدی وجود داره، مثلا می تونید به عنوان مشاوره شبکه شغل پر درآمدی داشته باشید.