یک فعالیت و بطور کلی سرگرمی بسیار ارزشمند است با تشکر از تمامی استادان وصاحبان نظر